ร่าง TOR ระบบโอโซน

บริษัท แอคทีฟ ซายน์ จำกัด

ร่าง TOR ระบบโอโซน
บำบัดน้ำสระว่ายน้ำ

  • ชุดอุปกรณ์ต้องออกแบบให้มีกำลังเพียงพอในการใช้งานบำบัดน้ำสระว่ายน้ำ ทดแทนการใช้คลอรีน โดยกำหนดให้ใช้คลอรีนร่วมไม่เกิน 0. 8 ppm ในกรณีสระโดนแดดจัด เพื่อไม่ให้เกิดการกัดกร่อนและระคายเคือง จากการใช้คลอรีนสูงกว่ำ 1 ppm

ร่าง TOR ระบบโอโซนบำบัด
น้ำหอหล่อเย็น (Cooling Tower) - L

  • ชุดอุปกรณ์ต้องออกแบบให้มีกำลังเพียงพอในการใช้งานบำบัดน้ำหอหล่อเย็นทดแทนการใช้สารเคมี โดยต้องมีกำลังหมุนเวียนน้ำในระบบผ่านการบำบัดไม่น้อยกว่ำ 4 รอบต่อวัน และบำบัดน้ำด้วยโอโซนไม่น้อยกว่ำ 15 กรัมโอโซน ต่อลูกบาศก์เมตรน้ำต่อวัน

ร่าง TOR ระบบโอโซนบำบัด
น้ำหอหล่อเย็น (Cooling Tower) - M

  • ชุดอุปกรณ์ต้องออกแบบให้มีกำลังเพียงพอในการใช้งานบำบัดน้ำหอหล่อเย็นทดแทนการใช้สารเคมี โดยต้องมีกำลังหมุนเวียนน้ำในระบบผ่านการบำบัดไม่น้อยกว่ำ 4 รอบต่อวัน และบำบัดน้ำด้วยโอโซนไม่น้อยกว่ำ 15 กรัมโอโซน ต่อลูกบาศก์เมตรน้ำต่อวัน