ชุดผลิตโอโซน ฆาเชื้อโรคทางอากาศในพื้นที่ผลิต ผาน AHU
จํ านวน 3 ชุดโรงงานโดล หัวหิน