ระบบโอโซนกําจัดสนิมเหล็กและแมงกานิส
“น้ำประปาทาอากาศยานเชียงใหม”
เครื่องโอโซนขนาด 600 กรัม/ชม.